Privacyverklaring voor het gebruik van onze website en online diensten

Vereniging Sudbury School Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via onze website en aanverwante online diensten zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het school privacybeleid met betrekking tot gebruik, opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens en verkregen na aanmelding van een student die nodig zijn voor onze student registratie en administratie staan hier los van en krijgt u bij inschrijving.

Welke informatie verzamelen wij?

 • Informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website navigatie);
 • Informatie die u ons verstuurt via het contactformulier, zoals naam, email adres, uw telefoonnummer, de reden van contact en uw bericht aan ons;
 • Informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze website diensten, e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (inclusief naam, e-mailadres);
 • Informatie over de nieuwsbrief (o.a. opens, clicks);
 • Alle andere informatie die u ons wilt sturen.

Waarom verzamelen wij informatie?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • De website te beheren;
 • Uw surfervaring te verbeteren door de website te personaliseren;
 • Het gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk te maken;
 • E-mail meldingen te sturen of contact met u op te nemen waar u specifiek om hebt gevraagd;
 • Onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie met betrekking tot onze diensten te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn per post of, indien u hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment informeren als u geen meer marketingcommunicatie nodig hebben);
 • Derden statistische informatie over onze gebruikers verstrekken – maar deze informatie zal niet worden gebruikt om een ​​individuele gebruiker te identificeren;
 • Om vragen en klachten van u met betrekking tot de website af te handelen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken met het oog op direct-marketing.

Cookies

Onze partners kunnen verschillende technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website gebruikt en/of onze nieuwsbrief opent, en dit kan het gebruik van cookies en vergelijkbare tracking technologieën omvatten, zoals pixels en webbakens. Een cookie bestaat uit informatie die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De informatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.

Houd er rekening mee dat u uw instellingen kunt wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt geplaatst of bijgewerkt, of om cookies helemaal te blokkeren. Raadpleeg het gedeelte “Help” van uw browser voor meer informatie (bijv. Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; of Apple Safari).

Doeleinden

Persoonlijke informatie die via deze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in deze privacyverklaring of in relevante delen van de website. Wij kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven voor de volgende doeleinden:

 • In verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures;
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 • Aan een persoon van wie we redelijkerwijs denken dat die een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om openbaarmaking van die persoonlijke informatie, wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou gelasten. Behalve zoals bepaald in deze privacyverklaring, zullen we uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Informatie van Derden

Gmail

Als mailserver maken wij gebruik van gmail (binnen de Google Workspace for Education Licentie). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Zie:  Privacy Policy – Privacy & Terms – Google

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen. Google slaat deze informatie op.

Om website bezoekers de mogelijkheid te bieden om te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics opt-out browser add-on ontwikkeld voor Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Als u zich wilt afmelden, download en installeer dan de add-on voor uw webbrowser. De Google Analytics opt-out add-on is ontworpen om compatibel te zijn met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera.

Het privacybeleid van Google is hier beschikbaar

De opt-out-add-on voor Google Analytics is hier beschikbaar

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, die wordt beheerd via MailChimp, of als u zich registreert voor onze site, slaan we een deel van uw informatie op, waaronder uw e-mailadres, IP-adres en bepaalde informatie over de links waarop u klikt in de e-mails die we sturen u, op een MailChimp-server. Noch wij, noch MailChimp zullen uw e-mailadres ooit verkopen of delen met een andere partij, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

In commerciële e-mailberichten kunt u zich ook afmelden door de instructies onderaan dergelijke e-mails te volgen. Houd er rekening mee dat we, ongeacht uw verzoek, nog steeds bepaalde informatie kunnen gebruiken en delen zoals toegestaan door deze privacyverklaring of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Het privacybeleid van MailChimp is hier beschikbaar

Links en diensten van derden

Deze website bevat mogelijk links naar websites van derden en/of social media sites, en bevat ook integraties van derden. Als u ervoor kiest om deze sites of integraties te gebruiken, kunt u uw informatie niet alleen aan die derden bekendmaken, maar ook aan hun gebruikers en het publiek in het algemeen, afhankelijk van hoe hun diensten werken.

Omdat deze websites en diensten van derden niet door sudburyschoolamersfoort.nl worden beheerd, is sudburyschoolamersfoort.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van die websites of diensten. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke en andere informatie is onderworpen aan het privacybeleid van de websites of services van derden, en niet aan deze privacyverklaring. We raden u aan het privacy- en beveiligingsbeleid van deze derden te lezen.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: wij verwerken je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst.
 • Toestemming: wij verwerken je persoonsgegevens als je daarvoor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven.
 • Wettelijke verplichting: wij verwerken je persoonsgegevens als we daartoe op basis van de wet verplicht zijn zoals het bewaren van je persoonsgegevens voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sudbury School Amersfoort verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veiligheid van uw persoonlijke informatie

Sudbury School Amersfoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via school@sudburyamersfoort.nl. Sudbury School Amersfoort heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die automatisch aanstaat bij onze host, Versio.nl. DNSSEC voegt een digitale handtekening toe aan de DNS-informatie. Daardoor weten we zeker dat als jij naar onze site zoekt, je ook bij onze site uitkomt en dat niemand je mail leest.

Hoe lang wij informatie opslaan?

We zullen uw informatie bewaren voor de periode die nodig is om de in deze verklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

Gebruik media

Onze school maakt gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal voor communicatie en promotiedoeleinden. Hierop staan personen in verschillende leeftijden, waaronder personen onder de zestien jaar. De school heeft een strikt privacybeleid met betrekking tot het publiceren van beeldmateriaal. Al het materiaal wat openbaar gezet wordt, is vrijgegeven middels een toestemmingsverklaring. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van beeldmateriaal en het verkeerd gebruik ervan door externe partijen, anders dan onze school. Het is onze grootste zorg om beeldmateriaal ethisch verantwoord te gebruiken, we streven naar beeldmateriaal te gebruiken met aangepast lage resolutie. Voor klachten over gebruik van bepaald beeldmateriaal kunt u zich wenden tot onze overheidscoördinator. 

Jouw rechten

We bieden u een aantal keuzes met betrekking tot de informatie die we verzamelen en gebruiken, zoals besproken in deze privacyverklaring. U heeft het recht om:

 • Ons te instrueren om uw contactgegevens niet te gebruiken om contact met u op te nemen via email, post of telefoon met betrekking tot producten, diensten, promoties en speciale evenementen door contact met ons op te nemen;
 • Toegang krijgen tot uw informatie en deze te ontvangen, uw informatie te corrigeren, verzoeken om verwijdering van informatie die wij over u verzamelen;
 • De verwerking van uw informatie te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • Uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat uw toestemming werd ingetrokken;
 • Een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Als u een beroep wilt doen op uw rechten of meer wilt weten over de informatie die via deze website of anderszins wordt verzameld, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen, om wijzigingen in de wet, onze gegevensverzameling en het gebruik ervan, de functies van onze website of technologische vooruitgang weer te geven. We zullen de herziene privacyverklaring toegankelijk maken via deze website, dus u dient de privacyverklaring regelmatig te herzien.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de sudburyschoolamersfoort.nl website of meer wilt weten over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, de overheidscoördinator.

Contactgegevens:

https://www.sudburyschoolamersfoort.nl

school@sudburyamersfoort.nl

Of bel met Peter Hartkamp, te bereiken via: 06-18770281

Sudbury School Amersfoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons